علیرضا رنگین

استادیار دانشکده علوم پایه

En

نام: علیرضا رنگین
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a l i r e z a 1 1 2 1 s a r @ g m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
Biology
Tehran
Iran Tehran
1391
کارشناسی ارشد
Biology
Razi University
Iran Kermanshah
1381

مقالات علمی 11 مقاله

Title
Authors
Publication Date
مطالعه اثر جمعیت های مختلف نماتد سیستی Heterodera schachtii بر روی پروتئین پروفایل چغندرقند رقم تجاری 7233
Alireza Rangin, Hamidreza Gasempour and Aliakbar Hojat jallai
12/24/2002
Conference
زیست شناسی ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
The effect of different population heterodera schachti on sugar beet cyst nematode
Alireza Rangin, Hamidreza Gasempour and Aliakbar Hojat jallai
6/13/2006
Conference
mashhad
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Physiological changes, total protein, protein analysis and the sugar beet plants in response to beet cyst nematodes, Heterodera schachtii
alireza Rangin, Hamidreza Gasempour and aliakbar hojat jallai
10/2/2007
Conference
Journal
International Journal Of Botany
Volume
Issue
1
Pages
Publisher
Description
Comparison of Capparis spinosa L. seeds and Morus alba L. leaves extracts with Glibenclamide on blood glucose and lipids in diabetic rats,
Alireza Rangin, Pari Nazari, Sohila Ebrahimi and Javad Gheraghi
12/2/2013
Conference
Journal
journal of babol university medicine science
Volume
Issue
87
Pages
Publisher
Description
Pollen Grain and Microsporogenesis in Scrophularia Striata Boiss. (Scrophulariaceae)
Alireza Rangin, Ahmad Majd , Sdigheh Mehrabian, Golnar Tajadode
8/13/2014
Conference
Journal
Advances in Environmental Biology
Volume
Issue
1
Pages
Publisher
Description
The Study of Reproductive Organs Development in Scrophularia striata Boiss
Majd A., Rangin A., Tajadod G., Mehrabian S., Mirzai M.
11/3/2014
Conference
Journal
Journal of Cell & Tissue (JCT)
Volume
5
Issue
3
Pages
Publisher
Description
بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی Scrophularia striata Boiss گیاه مورد علاقه زنبور عسل
علی رضا رنگین ، احمد مجد ، پری نظری
3/31/2016
Conference
دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر عصاره هیدروالکلی آوندول بر سندرم ترک اعتیاد در موش سوری در مقایسه با کلونیدین
پری نظری، پریچهره یغمایی، علی رضا رنگین، ناصر عباسی
8/28/2018
Conference
Journal
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Volume
26
Issue
4
Pages
Publisher
Description
Effects of curzerene and Smyrnium cordifolium Boiss. extract on addiction withdrawal syndrome in mice
Pari Nazari, Parichehreh Yaghmaei, Alireza Rangin, Naser Abbasi
9/2/2018
Conference
Journal
Journal of Herbmed Pharmacology
Volume
7
Issue
4
Pages
Publisher
Description
Ecologycal and physiological performance of white bean (phaseolus vulgaris L.) affected by algae extract and salicylic acid spraying under water deficit stress
beigzadeh S. , maleki A., Heydari m.m. khourgami, A., Rangin A.
10/31/2018
Conference
Journal
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMTAL RESEARCH
Volume
17
Issue
85
Pages
Publisher
Description
The role of gibberellic acid and zinc sulfate on biochemical performance relate to drought tolerance of white bean under water stress
Arefeh Abbasi, Abbas Maleki, Farzad Babaei, Hooshmand Safari, Alireza Rangin
3/31/2019
Conference
Journal
Cellular and Molecular Biology
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 5 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
رییس آزمایشگاه ها و کارگاه ها
دانشگاه آزاد
فروردین 1394
تاکنون
عضو کمیته تجهیزات آزمایشگاهی استان ایلام
دانشگاه
شهریور 1394
تاکنون
عضو کمیته استانی ساها
دانشگاه
شهریور 1394
تاکنون
مدیر گروه
دانشگاه آزاد
مهر 1382
تیر 1388
عضو هیات علمی دانشگاه
دانشگاه
مهر 1381
تاکنون

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
فیزیولوژی
دانشگاه آزاد
1388
تالیف

تحقیقات 1 تحقیق

عنوان
The Investigation of Nectar and Pollen Grain Medicinal Plants Visited by Honey Bee in Ilam province, 1393